Cz. I. Bezpieczna praca w covid-19

Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw. W miejscach pracy, gdzie personel może być narażony na wirusa, winno się wdrożyć dodatkowe procedury sanitarne wspierające profilaktykę przeciwzakażeniową. 

Czy wiesz, że wytyczne (stan na dzień 18.02.2021r).odnoszą się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów świadczących usługi o charakterze estetycznym, gabinetów podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci.

Celem wdrażanych procedur jest:

• Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) i klientów gabinetu.

• Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz klientów.

• Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

• Określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.


Wytyczne wymagają wdrożenia 2 dodatkowych procedur

• Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

• Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Jak je stworzyć? Nic prostszego, ściągnij materiał ze strony rządowej gov.pl albo skorzystaj z naszej kopii. Specjalnie dla was udostępniamy rządowe materiały.PROCEDURA


Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

Pracownicy/obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie należy wydzielić miejsce w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 1,5 m od pozostałych osób.

Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek


PROCEDURA


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.


W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Ustalenie listy pracowników oraz klientów (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.